POLITYKA PRYWATNOŚCI – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy poniżej stosowne informacje.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
VMADE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą,
przy ul. Twórcza 36, 03-289 Warszawa, posiadającą numer NIP 5242772080, numer REGON 147416620, zwaną dalej Administratorem.

 

JAKIE KATEGORIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

 

KONTAKT I INFORMACJE

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: VMADE Sp. z o.o. Sp.k., ul. Twórcza 36, 03-289 Warszawa, lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@vmade.pl lub telefonicznie pod numerem tel. +48 509 874 278.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym Administratora, w tym podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Państwem umów, partnerom handlowym, podwykonawcom, firmom kurierskim, kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej, kancelariom i podmiotom zajmującym się windykacją i dochodzeniem należności.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z RODO

Posiada Pani/Pan prawo do:

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym przez okres realizacji umowy i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych).
Niemożność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy, o której mowa powyżej.

Wszystkie działania odnoszące się do zachowania bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych w VMADE Sp. z o.o. Sp.k. zawsze były traktowane z najwyższą starannością i powagą. Dlatego też od wielu lat zachowujemy najwyższe standardy chroniące prywatność naszych Klientów, jak również będące w zgodzie z obowiązującą literą prawa. Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa danych znajdujących się pod naszą opieką i zachowanie prywatności konsumentów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Andrzej Skulimowski – Prezes VMADE Sp. z o.o.